Vad är kredittid

Guider

Kredittid är den period en köpare har på sig att betala en faktura efter ett inköp, vanligtvis angiven i dagar. Den tillåter köparen att balansera sitt kassaflöde och planera sin ekonomi utan att omedelbart behöva hantera betalningstryck. För säljaren utgör kredittiden en del av leverantörsskulden och är en central aspekt i betalningsvillkoren i ett avtal.

Innehåll

Så fungerar det i praktiken

Kredittiden fungerar som en överenskommelse om fördröjning för betalningen. Säljaren erbjuder köparen en fastställd tid att betala en faktura efter leverans av en vara eller tjänst. 

Denna period startar vid fakturering och slutar vid ett överenskommet förfallodatum. Om betalningen inte sker inom denna tid kan säljaren tillämpa dröjsmålsränta och påminnelseavgifter. Kredittiden är avgörande för företagets hantering av kassaflödet, då den påverkar när intäkter blir tillgängliga.

Exempel på hur kredittid fungerar på ett kreditkort

För att förtydliga detta koncept kan vi titta på hur det fungerar med ett kreditkortsexempel. När du använder ett kreditkort erbjuder banken dig en räntefria dagar under en specificerad kredittid som vanligtvis är upp till 60 dagar.

Under denna period kan du använda krediten utan att omedelbart behöva betala ränta eller avgifter. Om du betalar hela kreditbeloppet inom den givna tidsramen, kommer ingen ränta att debiteras. Men om du inte betalar i tid, kan banken tillämpa ränta på det obetalda beloppet.

För- och nackdelar för privatpersoner och företagare

vad innebär kredittid

Att förstå fördelarna och nackdelarna med kredittid är centralt för både företag och privatpersoner. Här följer en koncis översikt.

Fördelar med kredittid

 • Hantering av kassaflöde: Kredittid hjälper företag att hantera sitt kassaflöde mer effektivt. Genom att tillämpa kredittider kan företag planera sina in- och utbetalningar bättre och på så sätt undvika likviditetsproblem.
 • Affärsrelationer: Genom att erbjuda kredittider kan företag bygga starkare relationer med sina kunder. Det ger kunderna flexibilitet och kan uppmuntra till återkommande affärer.
 • Konkurrensfördel: Att erbjuda attraktiva kredittider kan vara en konkurrensfördel. Det kan skilja ett företag från konkurrenterna och locka till sig nya kunder.

Nackdelar med kredittid

 • Risk för sena betalningar: En av de största nackdelarna med kredittid är risken för sena betalningar eller uteblivna betalningar. Detta kan påverka företagets likviditet negativt och leda till ekonomiska svårigheter.
 • Administrationskostnader: Hantering av kredittid innebär ofta extra administrativa kostnader. Företag måste följa upp och hantera fordringar, vilket kan vara tidskrävande och dyrt.
 • Behovet av finansiering: Om företag erbjuder långa kredittider kan de behöva extern finansiering för att täcka upp för det kapital som är bundet i fordringar. Detta kan innebära ytterligare kostnader i form av räntor och avgifter.

För både företagare och privatpersoner är det viktigt att noggrant överväga dessa fördelar och nackdelar när de hanterar eller erbjuder kredittider. Det handlar om att hitta en balans som passar både företagets ekonomiska situation och kundens behov.

Alternativ och lösningar vid problem

När du står inför problem gällande kredittid finns det flera alternativ du kan utforska för att undvika likviditetskris och meningsskiljaktigheter med dina kunder eller leverantörer. 

Dessa inkluderar förlängning av kredittider, användning av finansiella instrument och juridiska åtgärder vid behov.

Förlängning och förhandling av kredittid

Om du eller ditt företag har svårigheter att betala på utsatt tid kan du förhandla kredittiden med leverantören. Enligt köplagen är dock ingen standard längd på kredittid fastslagen, vilket innebär flexibilitet vid förhandlingar. 

Det är centralt att säkerställa att både du och säljaren är införstådda med de nya villkoren för att undvika framtida dispyter.

 • Faktureringstillfället: Datum då fakturering sker.
 • Betalningstillfället: Datum då betalningen ska vara leverantören tillhanda.

Finansiella instrument

För att förbättra likviditeten kan företag använda olika finansiella instrument såsom:

 • Fakturaköp: Sälj dina fakturor till en långivare för att snabbt få in kapital.
 • Större lån med längre löptid: Tillhandahåller kapital över en längre tidsperiod och kan vara fördelaktigt beroende på företagets situation och behov.

Tänk på att räntelagen föreskriver en referensränta som din ränta kan baseras på vid förseningar, vilket bör övervägas vid användning av dessa instrument.

Juridiska åtgärder

Om du stöter på problem med kunder som inte respekterar avtalad kredittid kan juridiska åtgärder vara nödvändiga. Det är viktigt att följa rätt process:

 1. Påminnelse: En skriftlig påminnelse bör skickas till kunden.
 2. Inkasso: Skicka ärendet till inkasso om betalningen uteblir efter påminnelsen.
 3. Rättsliga steg: Om inkasso inte leder till betalning, kan ärendet behöva tas vidare juridiskt.

Kom ihåg att handlingar såsom påminnelser och inkassokrav kan påverka relationen till din kund, varpå denna väg bör väljas med eftertanke.

Vanliga frågor och svar

Vilka är de främsta fördelarna med kredittid till kunder?

Fördelar inkluderar förbättrat kassaflöde genom förlängd betalningstid för leverantörer, optimerad lagerhantering, och stärkta kundrelationer genom flexibilitet och möjligheten till högre kundlojalitet​​.

Vilka risker finns det med att tillämpa kredittid?

Risker inkluderar sena eller uteblivna betalningar vilket påverkar likviditeten negativt, samt ökade administrativa kostnader för uppföljning och hantering av fordringar​​​​.

Är det möjligt att förlänga kredittiden och vilka konsekvenser kan det ha?

Ja, det är möjligt att förhandla om förlängning av kredittiden, men det kräver överenskommelse från båda parter och kan påverka företagets likviditet. För långa kredittider kan minska företagets ekonomiska handlingsutrymme och investeringsmöjligheter​​.