Nyheter

I ett försök att ytterligare stärka konsumentskyddet på kreditmarknaden har Finansinspektionen (FI) presternerat nya råd med målet att de ska ersätta de befintliga råden (FFFS 2014:11). Men i dagsläget står Finansinspektionen och Konsumentverkets (KO) råd emot varandra vilket experterna menar kommer skapa en klyfta på marknaden.

I slutet på april 2021 presenterade Finansinspektionen nya allmänna råd för krediter i konsumentförhållanden. En orsak till de nya råden är de nya riktlinjer som Europeiska bankmyndigheten (EBA) introducerar den 30 juni 2021. FI:s råd går alltså hand i hand med EBA:s riktlinjer och fokuserar framför allt på hur kreditupplysningar genomförs samt ett förstärkt konsumentskydd.

Enligt experter finns det dock problem med de nya råden som presenterats då KO:s råd inte överensstämmer. Därför måste de två myndigheterna antingen samsas om råden annars menar ekonomiprofessorer på KTH och Umeå Universitet att marknaden kommer delas.

“Vår bedömning är därför att de seriösa kreditgivarna kommer att göra vad de kan för att efterleva råden och att de oseriösa kommer att kunna fortsätta att utnyttja att konsumenterna ingår dyra kreditavtal som de inte kan återbetala”, framställde man i en samlad debattartikel i Realtid.se.

De nya råden kommer börja gälla från och med november 2021 och förväntas alltså påverka den svenska kreditmarknaden. Huruvida man kommer uppnå ökat konsumentskydd återstår att se. Som sagt menar många på att förändringarna snarare kommer leda till att oseriösa aktörer överskuggar de etablerade och seriösa kreditgivare på marknaden.